โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งศาลา ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720067

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 888 หมู่ 3 บ้านทุ่งกระถิน ตำบล ด่านทันตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 2
7 6 13 1
อนุบาล 3
5 7 12 1
รวมชั้นอนุบาล
12 13 25 2
ป.1
7 8 15 1
ป.2
3 2 5 1
ป.3
2 8 10 1
ป.4
6 9 15 1
ป.5
2 5 7 1
ป.6
4 3 7 1
รวมชั้นประถม
24 35 59 6
รวมทั้งหมด
36 48 84 8